O projekcie

Tytuł projektu: „GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. PRZEPIS NA SUKCES !”

Założeniem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w dziedzinie gastronomii na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dostosowanie go do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy. Przewidywanym rezultatem projektu będzie rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Projekt skierowany jest do

 • 350 uczniów ZSG z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, cukiernik oraz kucharz;
 • 20 nauczycieli ZSG .

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 31.08.2021r.

Projekt przewiduje realizację następujących działań:

 1. Praktyki i staże zawodowe;
 2. Studia podyplomowe dla nauczycieli;
 3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych – nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły;
 4. Kursy zawodowe;
 5. Kursy podnoszące mobilność na rynku pracy;
 6. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów – współpraca z regionalnymi środowiskami biznesowymi i zawodowym;
 7. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych – nauczanie metodą e-learningu;
 8. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;
 9. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
 10. Nowoczesne poradnictwo kariery;
 11. Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSG.

 

Finansowanie projektu:

Wartość projektu EFS: 3 340 580,49 zł

Wartość dofinansowania: 3 173 551,46 zł

Wkład własny: 167 029,03 zł

Więcej informacji dostępnych jest bezpośrednio w Biurze Projektu w budynku szkoły.

ZAPRASZAMY !!!

 

Projekt „GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. PRZEPIS NA SUKCES!.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Działanie 3.3; Poddziałanie 3.3.1; Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4/  Technikum Gastronomiczne, 15-702 Białystok, ul. Knyszyńska 12, tel. 085 651-38-54, fax. 085 651-34-05 www.zsg.bialystok.pl